Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

มหัศจรรย์..บากัน นั่งบอลลูนชมเมืองพุกาม


นั่งบอลลูนชมทะเลเจดีย์พุกาม
ร่วมพิธีล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุนี 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์
ชมพระราชวังมัณฑะเลย์
สะพานไม้อูเบ็ง

ธ.ค. - เม.ย. 62

กำหนดการ
วันแรก กรุงเทพฯ มัณฑะเลย์ พุกาม จุดชมวิวทะเลเจดีย์ เจดีย์บูพญา โชว์พื้นเมืองเชิดหุ่นกระบอก
วันที่สอง นั่งบอลลูนชมทะเลเจดีย์พุกาม วัดเจดีย์ชเวสิกอง วัดอนันดา วัดมนุหา วัดกุบยางกี วัดติโลมินโล วัดสัญพัญญู วิหารธรรมยันจี มัณฑะเลย์ อมรปุระ สะพานไม้อูเบ็ง
วันที่สาม มัณฑะเลย์ พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี พระราชวังมัณฑะเลย์ พระราชวังไม้สักชเวนานจอง วัดกุโสดอ กรุงเทพฯ


3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย : แอร์เอเชีย
ราคา : เริ่มต้น 21,900 ฿
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 11,500 ฿
เริ่มต้น 12,500 ฿
เริ่มต้น 13,900 ฿
เริ่มต้น 6,888 ฿