Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

DESERT MOROCCO


เที่ยวโมร็อกโก ชมเมืองมรดกโลก
สัมผัสดินแดนแห่ง "ผืนฟ้า จรดทราย"ฃ
บินลงคาซาบลังกา บินกลับมาร์ราเคช

ม.ค. - มี.ค. 62

กำหนดการ
วันที่หนึ่ง กรุงเทพฯ ประเทศไทย
วันที่สอง เมืองโดฮา เมืองคาซาบลังกา จตุรัสโมฮัมเหม็ดที่ 5 โบสถ์คาซาบลังกา จัตุรัสสหประชาชาติ ตลาดกลาง โรงภาพยนตร์ประจำเมือง สุเหร่าแห่งกษัตริย์ฮัสซันที่ 2
วันที่สาม เมืองคาซาบลังกา เมืองราบัต พระราชวังหลวงแห่งเมืองราบัต สุสานกษัตริย์มูฮัมหมัดที่ 5 ป้อมอูดายา เมืองแม็กแน็ส ประตูบับมันซู เมืองแฟ็ส พระราชวังหลวงแห่งเมืองแฟ็ส
วันที่สี่ เมืองแฟ็ส ย่านแฟ็ส เมดินา ประตูบับดูเจลูร์ด ตลาดสด เมอเดอร์ซ่า บู อิมมาเนีย น้ำพุธรรมชาติ สุสานของมูเล ไอดริสที่ 2 สุเหร่าใหญ่ไคเราวนี ย่านเมืองเก่า หรือ ย่านเครื่องหนัง โรงงานเซรามิค
วันที่ห้า เมืองแฟ็ส เมืองอิฟเฟรน เมืองมิเดลท์ เมืองเออร์ฟูดด์
วันที่หก เมืองเออร์ฟูดด์ เมืองเมอร์ซูก้าร์ โดยรถขับเคลื่อน 4 ล้อ ขี่อูฐรับแสงอรุณ เมืองเออร์ฟูดด์ เมืองทินเฮียร์ ช่องแคบทอดร้ากอร์จ เมืองวอซาเซท
วันที่เจ็ด เมืองวอซาเซท ป้อมเทาว์เรอร์ พระราชวังของตระกูลกลาวี เมืองไอท์ เบนฮาดดู ป้อมไอท์ เบนฮาดดู เมืองมาร์ราเคช จัตุรัสใจกลางเมือง
วันที่แปด เมืองมาร์ราเคช สุเหร่าคูวโทวเบีย สุสานแห่งราชวงศ์ซาเดียน พระราชวังบาเฮีย สวนจาร์ดีน มาจอแรล ตลาดมาร์ราเคช ร้านเครื่องประดับ
ร้านเซรามิค ร้านเครื่องหนัง ร้านพรม เมืองมาร์ราเคช เมืองโดฮา
วันที่เก้า เมืองโดฮา กรุงเทพฯ


9 วัน 6 คืน
เดินทางโดย : Qatar Airways
ราคา : เริ่มต้น 52,999 ฿
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง