Call center : 02-981-7759, 087-019-9992

กัมพูชา นครวัด นครธม เสียมเรียบ


ชมปราสาท นครวัด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
ชมความสวยงามของ ปราสาทบายนตร ปราสาทแห่งรอยยิ้ม
ชมปราสาทตาพรหม และ ชมความสวยงามของ ปราสาทบันทายศรี
ล่องเรือชมโตนเลสาบ ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ชอปปิงสินค้าพื้นเมือง ตลาดซาจ๊ะ และสินค้าท้องถิ่นของเมืองเสียมเรียบ
นำท่านสักการะ ศาลองค์เจ๊ก องค์จอม ชมศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม
อิ่มอร่อยกับพิเศษ บุฟเฟ่ต์นานาชาติ พร้อมชมโชว์การแสดงอัปสราที่งดงาม

ก.พ. - พ.ค. 63

กำหนดการ
วันแรก กรุงเทพฯ เสียมเรียบ ล่องเรือโตนเลสาบ ศาลองค์เจ๊ก องค์จอม ชมโชว์ระบำอัปสรา
วันที่สอง นครธม ปราสาทบันทายศรี ปราสาทบายน ปราสาทตาพรหม นครวัด ไนท์มาร์เก็ต
วันที่สาม ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม ศูนย์ฝึกวิชาชีพ สนามบินเสียมเรียบ ดอนเมือง


3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย : แอร์เอเชีย
ราคา : เริ่มต้น 9,999 ฿


โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 12,900 ฿