Call center : 02-981-7759, 087-019-9992

กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ


ชมปราสาท นครวัด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
นำทุกท่านกราบสักการะ วัดพนม วัดที่สำคัญของกรุงพนมเปญ
ชมปราสาทตาพรหม และ ชมความสวยงามของ ปราสาทบันทายศรี
ล่องเรือชม โตนเลสาบ ทะเลสาบน้ำจืด ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ชอปปิงสินค้าพื้นเมือง ตลาดซาทะไม / ตลาดซาจ๊ะ และสินค้าท้องถิ่น ของเมืองเสียมเรียบ
นำท่านสักการะ ศาลองค์เจ๊ก องค์จอม ชมศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม
อิ่มอร่อยกับพิเศษ บุฟเฟ่ต์นานาชาติ พร้อมชมโชว์การแสดงอัปสราที่งดงาม

ก.พ. - พ.ค. 63

กำหนดการ
วันแรก กรุงเทพฯ พนมเปญ อนุสาวรีย์อิสรภาพ วัดพนม คุกตวลสเลง พระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคล พระเจดีย์เงิน ตลาดชาทะไม
วันที่สอง พนมเปญ เสียมเรียบ ล่องเรือโตนเลสาบ ศาลองค์เจ๊ก องค์จอม ชมโชว์ระบำอัปสรา
วันที่สาม นครธม ปราสาทบันทายศรี ปราสาทบายน ปราสาทตาพรหม นครวัด ตลาดซาจ๊ะ สนามบินเสียมเรียบ ดอนเมือง


3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย : แอร์เอเชีย
ราคา : เริ่มต้น 12,900 ฿

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 9,999 ฿