Call center : 02-981-7759, 087-019-9992

เมือง 2 สี ชัยปุระ จูดห์ปุระ


เที่ยวชม นคารสีฟ้า Jodhpur
นครสีชมพู Jaipur
พระราชวังกลางน้ำ Step Well
อนุสรณ์สถานจัสวันธาดา
ฮาวามาฮาล พระราชวังแห่งสายลม
พิเศษ นั่งรถจิ๊ปขึ้นชมพระราชวัง แอมเบอร์ ฟอร์ท

มี.ค. - เม.ย. 63

กำหนดการ
วันแรก กรุงเทพฯ ชัยปุระ
วันที่สอง ชัยปุระ แอมเบอร์ ฟอร์ท นั่งรถจี๊ปขึ้นแอมเบอร์ ฟอร์ท พระราชวังสายลม CITY PALACE จันทาร์ มันทาร์ จูดห์ปุระ
วันที่สาม จูดห์ปุระ ป้อมเมห์รานการห์ พระตำหนักพูลมาฮาล พระตำหนักโมติมาฮาล จัสวันธาดา Step Well
วันที่สี่ จูดห์ปุระ ชัยปุระ ประตูปาตริกา
วันที่ห้า ดอนเมือง กรุงเทพฯ


5 วัน 3 คืน
เดินทางโดย : แอร์เอเชีย
ราคา : เริ่มต้น 21,900 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 28,900 ฿
เริ่มต้น 28,999 ฿
เริ่มต้น 19,999 ฿