Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

BEST FRANCE


พระราชวังแวร์ซายส์ ชมโบสถ์พระหฤทัย
ถ่ายรูปกับหอไอเฟล-ล่องเรือแม่น้ำแซน-ช้อปปิ้งจุใจ

8-13 เม.ย. / 11-16 เม.ย. / 25-30 พ.ค.2561

กำหนดการ
8-13 เม.ย.61 59,300
11-16 เม.ย.61 61,500
25-30 พ.ค.61 48,900


6 วัน
เดินทางโดย : การบินไทย
ราคา : เริ่มต้น 48,900 ฿

วันแรก กรุงเทพฯ 

วันที่สอง กรุงเทพฯ-ปารีส-แวร์ซายส์-ช้อปปิ้งเอ๊าท์เล็ท La Vallee Village-ปารีส 

วันที่สาม ปารีส-มองมาร์ต-ช้อปปิ้ง La Fayette

วันที่สี่ ปารีส-ชมเมือง-ช้อปปิ้งร้านค้าปลอดภาษี

วันที่ห้า ปารีส

วันที่หก กรุงเทพฯโปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 49,900 ฿
เริ่มต้น 46,900 ฿
83,900 ฿